Algemene voorwaarden BROWS AND MORE

 1. ALGEMEEN

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen BROWS AND MORE en een cliënt waarop BROWS AND MORE deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. INSPANNINGEN

BROWS AND MORE zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. BROWS AND MORE zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 1. AFSPRAKEN

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan BROWS AND MORE melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag BROWS AND MORE 100% voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

 1. BETALING

BROWS AND MORE vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

 1. PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY

De cliënt voorziet vóór de eerste behandeling BROWS AND MORE van alle gegevens, waarvan de stylist aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. BROWS AND MORE neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in de anamnese. BROWS AND MORE behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. BROWS AND MORE zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 1. GEHEIMHOUDING

De styliste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de wimperstyliste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

BROWS AND MORE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de styliste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. BROWS AND MORE is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

 1. BESCHADIGING & DIEFSTAL

BROWS AND MORE heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. BROWS AND MORE meldt diefstal altijd bij de politie.

 1. KLACHTEN

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden per email of brief aan de eigenaar van BROWS AND MORE en de behandelend styliste. BROWS AND MORE moet de klager binnen vijf dagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal BROWS AND MORE de behandeling beoordelen. Wij geven in geen geval restitutie op de behandeling maar zullen met een bekoorlijk voorstel onze klant tegemoetkomen. Indien BROWS AND MORE en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 1. BEHOORLIJK GEDRAG

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft BROWS AND MORE het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 1. RECHT

Op elke overeenkomst tussen BROWS AND MORE en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.